Tasuta tarne Eesti piires!!

Hea Klient!

Sinu kasutajakogemus ning privaatsus on meie jaoks esmatähtsad. Sellepärast soovime Sulle öelda, et me austame Sinu privaatsust, hallates meile usaldatud andmeid kohusetundega. Meie veebilehte külastades ja/või ostu sooritades nõustud meie privaatsuspoliitika ja müügitingimustega.

Me ei müü ega jaga Sinu väärtuslikke andmeid kolmandatele osapooltele. Meiega jagatud infot kasutame vaid tellimuse haldamiseks, logistikafirmale või pangale andmete edastamisel ja tellimuste täideviimiseks. Sinu e-posti aadressile tuleb vaid tellimuse kinnitusmeil ja tellimuse väljasaatmist kinnitav meil, kui Sa pole meie uudiskirjaga liitunud.

Usaldus on üks meie põhiväärtustest. Me austame Sind ning soovime, et tunneksid end võrdväärse osapoolena! Meiega jagatud isikuandmeid saad muuta või kustutada oma kontos või meiega ühendust võttes.

Me kasutame küpsiseid veebilehe edukaks toimimiseks.

Küpsised on väikesemahulised passiivsed tekstifailid, mis laaditakse Sinu arvutisse või muusse seadmesse veebilehte külastades. Küpsis aitab veebilehel meelde jätta teavet Sinu külastuse kohta, näiteks eelistatud keelt ja muid seadeid. See võimaldab muuta veebilehe kasutaja eelistustele vastavaks.

https://ofpela.ee veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad veebisaidil meelde jätta külastaja tehtud valikuid. Veebilehel viibimisega nõustud Sa sellega, et kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad meil teenuseid vastavalt Sinu soovile ja harjumusele edastada. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt statistiliste andmete kogumiseks, otsingu eelistuste meelde jätmiseks, sihitud reklaamide esitamiseks, reklaamide asjakohasemaks muutmiseks ja Sinu andmete kaitsmiseks. Kui külastad https://ofpela.ee veebilehte, võivad lisaks meie küpsistele Sinu arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ka meie analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid.

 1. Privaatsustingimused kehtivad https://ofpela.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja õpilasfirma PELA (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
 3. Müüja kogub Tarbija isikuandmeid tellimuse vormistamisel.
 4. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija täisnimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
 5. Müüja kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Müüja veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
 6. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 7. Müüjal on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 8. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ostu-müügilepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
 9. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks (otse e-posti aadressile saadetakse reklaame) toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku Müüja veebilehel.
 10. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.
 11. Müüja ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
 12. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe Payments Europe, Ltd – le.
 13. Isikuandmete taotlemiseks ja kustutamiseks kirjutage tiim.pela@gmail.com


Seoses andmekaitsega

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja õpilasfirma PELA (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 10 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil admin@ofpela.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe ofpela.ee kaudu.